‹‹ការបោះឆ្នោតនៅឡូវែលឆ្នាំ2017››

ដោយ សូបិន ពិន

  • ក្រុងLowellនឹងមានធ្វើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017សម្រាប់ជ្រើសរើស

-ក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុង គេហៅថាCity council នឹង

-គណកម្មការសាលារៀន គេហៅថាSchool Committee

គេធ្វើការបោះឆ្នោតរបៀបនេះ ២ ឆ្នាំម្តង ហើយសម្រាប់2017គេប្តើមបោះឆ្នោត នៅ2-3 ខែខាងមុខ

* ការជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាក្រុងLowell (City Council)គឺគេយក ៩ រូប មាន

៨រូបមកពីក្រុមប្រឹក្សាចាស់ – លោកMillanazzoឥតមានឈរឈ្មោះវិញទេ

១៥ រូបជាបេក្ខជនថ្មី គឹ៖Robert Gignac(មកពី School Commettee)–Amanda Dupant, Dan Finn, David Conway, John Mc.Donald, Josep Boyle, Karen Cirillo, Matthew Le Lacheur, Martin Hogan, Jose Negron, RogertMerill

នឹងបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរមានៈ VeasnaNuon(អតីត:Councilorឆ្នាំ2011)-Paul RathaYem, Pan So នឹង Sokhary Chao

* ដើម្បីបោះឆ្នោតយក ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង ទាំង ៩ រូប គេត្រូវបោះឆ្នោត ២ លើកៈ

-លើកទី1 ថ្ងៃទី 26កញ្ញា គេចម្រាញ់យកតែ២០ រូប ជម្រុះចោល៥ រូប

-លើកទី2 ថ្ងៃទី 7វិច្ឆិការ គេចម្រាញ់ម្តងទៀតយកតែ 9រូប

*ទាំង 23 នាក់ ត្រូវបំពេញសំណុំលិខិតដោយមានហត្ថលេខាគាំទ្រចំនួន ៥០ នាក់

  • ការជ្រើសរើសគណកម្មការសាលារៀន(School Commetee)គេយក ៦ រូប

មានបេក្ខជន 12រូបៈ

-៤នាក់មកពីគណកម្មាការចាស់ ដោយសារ Robert Gignac& Steven Gendronឥតឈរឈ្មោះទេ

-នឹងបេក្ខជនថ្មី៧ នាក់យ៉ាងតិចៈDan Shananhan, Dennis Mercier, Gerard Nutter, Noelle Creegan, Tim Brake, Alice Vandal នឹងបេក្ខជនដើមកំណើតខ្មែរ ១ នាក់Dominik Lay

  • ប្រសិនបើមានបេក្ខជនច្រើនជាង ១២ នាក់ នឹងបោះឆ្នោត ២ដងដូចគ្នា

ទី1-បោះឆ្នោតថ្ងៃទី26 កញ្ញា ជម្រុះចោល យកតែ 12 នាក់

ទី2-បោះឆ្នោតថ្ងៃទី 7 វិច្ឆិការ ជម្រុះចោល យកតែ 6 នាក់

  • គួរចាំថាៈប្រធានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងLowellគឺជាអភិបាលក្រុងគេហៅថា (Mayor)នឹងក្លាយជាប្រធានគណកម្មការសាលារៀន(Chairman of school committee)ជាស្វ័យប្រវត្ត៕