ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីរបស់ទីក្រុងឡូវែលចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំនេះ

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅទីក្រុងឡូវែល បានផ្លាស់ប្តូរនៅឆ្នាំនេះ ដោយសារលទ្ធផលនៃបណ្តឹងទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោត របស់ក្រុមសហគមន៍ពលរដ្ឋខ្មែរ និងសហគមន៍ពលរដ្ឋដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញ កាលពីឆ្នាំ ២០១៧ “Hout et al ទល់នឹងទីក្រុងឡូវែល” ។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៤៣ ទីក្រុងឡូវែលបានអនុម័តអភិបាលកិច្ចផែនការ E ការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅនៅ ទូទាំងទីក្រុង សម្រាប់អាសនៈធំៗ ដោយអ្នកកាន់សំបុត្រកំពូលទាំង ៩ ទទួលបានអាសនៈជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធនេះ បេក្ខជនជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងល្អ និងការទទួលស្គាល់នាមត្រកូលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើន និងទីក្រុងត្រូវបានដំណើរការតាមវិធីនេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយ។ អ្នកខ្លះបានអះអាងថា វាបានផ្តល់នូវស្ថិរភាពដោយមិនបែងចែកផលប្រយោជន៍អ្នកជិតខាងផ្សេងគ្នា ដែលនាំឱ្យទីក្រុងឡូវែលទាំងមូលមានការរីក ចម្រើន។ ខណៈនេះ ប្រហែលជាការពិតទាំងអស់ ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ២០១៥ មានបេក្ខជនភាគតិចចំនួន ៥ រូប និងគ្មានបេក្ខជនណាម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសនោះទេ រួមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សា​​​ លោក វាសនា នួន ដែលបានជាប់ឆ្នោតមួយអាណត្តិ មិនបានជោគជ័យក្នុងវដ្តនៃការបោះឆ្នោតពីរខាងក្រោម។ បញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានចោទឡើងថា ប្រព័ន្ធនេះកំពុងធ្វើឱ្យចុះថយសម្លេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតភាគតិច និងអ្នកបោះឆ្នោតជាទូទៅនៅតាមសង្កាត់ ហើយពេលនោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចំនួន ៥ រូប ក្នុងចំណោម ៩ រូបបានរស់នៅក្នុងសង្កាត់តែមួយ នោះគឺជាសង្កាត់របស់ Belvidere ។

Lowell Map by Districts

បណ្តឹងបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលពីរបីឆ្នាំ ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅតុលាការ ការប្រជុំឯកជននិងសាធារណៈប្រមូលផ្តុំមតិសាធារណៈនៅទូទាំងទីក្រុង។ គណបក្សទាំងពីរបានឈានដល់ដំណោះស្រាយមួយ – ទីក្រុងឡូវែលត្រូវបានបែងចែកជា ៨ ស្រុក និង ៣ អាសនៈធំ។ សម្រាប់គណៈកម្មាធិសាលារៀន ដែលពីមុនមានអាសនៈនៅទូទាំងទីក្រុងចំនួន ៦ ឥឡូវនឹងមាន ៤ ស្រុក និង ២ អាសនៈធំ។ ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនេះកំពុងត្រូវបានអនុវត្តនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនេះ។ បញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនសម្រាប់មណ្ឌលនីមួយៗមានដូចខាងក្រោម។ នឹងមានការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារទី២១ ខែកញ្ញា សម្រាប់មណ្ឌលដែលមានបេក្ខជនលើសពីបីឈរឈ្មោះសម្រាប់តំណែងដូចគ្នា។ ការបោះឆ្នោតបឋមនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅស្រុកលេខ២ ស្រុកលេខ៣ ស្រុកលេខ៤ និងស្រុកលេខ៧ សម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុង។ នឹងមិនមានការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់គណៈកម្មាធិការសាលារៀនទេ រហូតដល់ការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃអង្គារទី២ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១។ ថ្ងៃចុងក្រោយសម្រាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបឋម គឺថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ វេលាម៉ោង ៨ យប់។

ស្រុកលេខ 1: Pawtucketville
Rodney Elliott
Daniel Rourke

ស្រុកលេខ 2: Centralville
Martin Hogan, Corey Robinson, Robert Gignac

ស្រុកលេខ 3: Belvidere
David Conway, William Samaras, John Leahy

ស្រុកលេខ 4: Back Central
Ryan Rourke, Paul Belley, Wayne Jenness

ស្រុកលេខ 5: Sacret Heart/South Lowell
Kimberly Scott, Tooch Van

ស្រុកលេខ 6: Lower Highland
Sokhary Chau, Justin Ford.

ស្រុកលេខ 7: Acre
David Ouellette, Paul Yem, Kamara Kay, Patricia Stratton

ស្រុកលេខ 8: Highlands
Erik Gitschier, Ty Chum

At Large: Debra Belanger, Rita Mercier, Robert Hoey, Vesna Noun, John Drinkwater, Bobby Tugbiyele.

New Lowell Map for School Committee by Districts

គណៈកម្មាធិការសាលារៀន
ស្រុកលេខ 1
Stacy Thompson, Ben Opara

ស្រុកលេខ 2
Eileen Delrossi, Hilary Clark

ស្រុកលេខ 3
Andre Descoteaux, Susie Chhoun

ស្រុកលេខ 4
Dominik Lay, Cheth Khim

At Large
Michael Dillon, Jr. Jim Peters, Connie Martin, Jacqueline Doherty.

ទីតាំងកន្លែងបោះឆ្នោតបឋមមានដូចខាងក្រោម៖

ស្រុកលេខ 2
• Robinson School, 110 June Street, Lowell, MA

ស្រុកលេខ 3
• Reilly School, 115 Douglas Road, Lowell, MA

ស្រុកលេខ 4
• Lowell High School, 50 Father Morissette Blvd., Lowell MA (Wards/Precincts: 2-1, 2-2, 2-3*, 5-1*, 5-2*, 5-3*)
• Rogers School Gymnasium, 43 Highland Street, Lowell, MA (Wards/Precincts: 4-3*, 10-2*, 10-3*)

ស្រុកលេខ 7
• Lowell Senior Center, 276 Broadway Street, Lowell, MA