រដ្ឋបាល Healey-Driscoll ប្រារព្ធពិធីផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្រាក់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ ការថែទាំកុមារតូចនៅ Western Mass

ដោយ៖ Khmer Post USA | ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

WESTFIELD – ថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤ — រដ្ឋបាល Healey-Driscoll បានប្រារព្ធការ អនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរប្រកបដោយវិជ្ជមាននូវបៀបដែលរដ្ឋផ្តល់សំណងដល់ការអប់រំដំបូង និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំ ទទួលយកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការថែទាំកុមារ ដែលគេស្គាល់ថាជាអត្រាប្រាក់ ក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាតុមូលនៅ Roots Learning មណ្ឌល Westfield ។ ជាលើកដំបូង រដ្ឋបាលប្រើប្រាស់ការចំណាយលើការផ្តល់ការថែទាំជាម៉ែតត្រិចសម្រាប់កំណត់ អត្រាប្រាក់ ហើយឥឡូវនេះកំពុងធ្វើឱ្យអ្នកផ្តល់សេវានៅក្នុងតំបន់ដែលមានប្រាក់ចំណូល ប្រជាជន និងការចំណាយអាជីវកម្មស្រដៀងគ្នាទទួលបានសំណងស្រដៀងគ្នាពីរដ្ឋ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះបាននាំឱ្យមានវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់ លើការដោះស្រាយវិសមភាពដែលមានរយៈពេលយូរនៅក្នុងចំនួនអត្រា តាមតំបន់ភូមិសាស្រ្ត និងក្រុមអាយុរបស់កុមារដែលបានបម្រើ – ធានាថាអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានបង់ក្នុងអត្រាសមរម្យដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលពួកគេស្ថិតនៅ។

អភិបាល Maura Healey ស្វាគមន៍កុមារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Roots នៅ Westfield រូបថតរបស់ @MauraHealey
អភិបាល Maura Healey ស្វាគមន៍កុមារនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Roots នៅ Westfield រូបថតរបស់ @MauraHealey

ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែកុម្ភៈ អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមារដែលមានមូលដ្ឋាននៅ Western Massachusetts ចាប់ផ្តើមទទួលបានការកើនឡើង ៣៤ ភាគរយនៃអត្រាថែទាំទារក (ពី ៧២.៣៧ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កូនម្នាក់ដល់ ៩១.១៨ ដុល្លារ) កើនឡើង ១៤ ភាគរយសម្រាប់ការថែទាំកុមារទើបចេះដើរតេះតះ (ពី ៦៦.៣៦ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កូនម្នាក់ដល់ ៧៥.៤៨ ដុល្លារ។ ) និង ១៣ ភាគរយសម្រាប់ការថែទាំនៅថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សា (ពី ៤៥,៨២ ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់កូនម្នាក់ដល់ ៥៧,២៣ ដុល្លារ) ។ រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ភាគខាងលិចមានកម្រិតអត្រាទាបជាប្រវត្តិសាស្ត្រ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងតម្លៃថែទាំ។ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរដែលបានស្នើឡើងរបស់រដ្ឋបាល ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមប្រឹក្សាអប់រំលើកដំបូង និងការថែទាំនៅថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៤ ឥឡូវនេះតំបន់នេះមានអត្រាដូចគ្នាទៅនឹងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត កណ្តាល និងភាគអាគ្នេយ៍។
ឆ្នាំសារពើពន្ធឆ្នាំ ២០២៥ របស់អភិបាល Healey (FY25) ការអប់រំដំបូង និងថវិកាថែទាំជាប្រវត្តិសាស្ត្រ បង្កើតបន្ថែមទៀតលើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះ ដោយគាំទ្រដល់របៀបវារៈរបស់រដ្ឋបាលក្នុងការរៀបចំការអប់រំ និងការថែទាំកុមារឱ្យកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ និងអាចប្រើប្រាស់បានសម្រាប់គ្រួសារទាំងអស់នៅទូទាំងរដ្ឋ។ ថវិកានេះវិនិយោគចំនួន ៨៥ លានដុល្លារក្នុងអត្រាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារ។ ២០ លានដុល្លារសម្រាប់ការដំឡើងអត្រាការប្រាក់បន្ថែមនៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៥ និងប្រចាំឆ្នាំ ៦៥ លានដុល្លារពីការកើនឡើងអត្រាឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៤ ។
“រដ្ឋបាលរបស់យើងដឹងថា ការចំណាយខ្ពស់លើការថែទាំកុមារ គឺជាបន្ទុកដ៏ធំបំផុតមួយដែល គ្រួសារនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ប្រឈមមុខ ។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងចាត់វិធានការធ្វើវាឱ្យកាន់តែមានតម្លៃសមរម្យ និងសមធម៌សម្រាប់គ្រួសារ និងផ្តល់ឱ្យអ្នកថែទាំកុមារ ជាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគាំទ្រដល់ពួកគេដែលកំពុងត្រូវការ”។ “រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត គឺជាកន្លែងសម្រាប់សាលាដំបូង បណ្ណាល័យដំបូង និងសាកលវិទ្យាល័យដំបូងគេក្នុងប្រទេស ហើយឥឡូវនេះ យើងកំពុងក្លាយជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋដំបូងគេដែលមានអត្រាមូលដ្ឋានលើតម្លៃផ្តល់ការថែទាំ។ នេះនឹងជួយយើងធានាថា អ្នកផ្តល់សេវាគ្រប់លំដាប់ និងគ្រប់តំបន់ រួមទាំង Western Mass ទទួលបានសំណងសមធម៌ពីរដ្ឋ ដែលនឹងជួយពួកគេផ្តល់ការថែទាំមានគុណភាពខ្ពស់ ដែលអ្នកសិក្សាជាកុមារតួចរបស់យើងត្រូវការ និងសមនឹងទទួលបាន។

លោក Kim Driscoll បាននិយាយថា “យើងប្តេជ្ញាធានាឱ្យកុមារ ក្រុមគ្រួសារ និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមាររបស់យើងអាចទទួលបាន និងផ្តល់ការអប់រំល្អបំផុត ដោយមិនគិតពីកន្លែងដែលពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតនោះទេ” ។ “ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាប្រាក់ទាំងនេះ គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងការដោះស្រាយវិសមភាព មានរយៈពេលយូរនៅក្នុងបរិមាណអត្រានៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗនៃរដ្ឋរម៉ាសាឈូសេត ហើយសំណើថវិកាសារពើពន្ធ ២០២៥ របស់យើងបន្តការយកចិត្តទុកដាក់ ពង្រីកលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ និងលទ្ធភាពសម្រាប់គ្រួសារនៅទូទាំងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត” ។

នាយកដ្ឋានអប់រំ និងថែទាំកុមារតូច (EEC) ផ្តល់សំណងដល់អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមារ និងកម្មវិធីម៉ោងក្រៅសាលា ដែលបម្រើគ្រួសារ ទទួលជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារ ជាមួយនឹងអត្រាប្រាក់សំណងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់កុមារ។ អត្រាផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុផ្អែកលើតម្រូវការផ្ទាល់ ដើម្បីបង្កើនអំណាចទិញរបស់គ្រួសារដែលមានចំណូលទាបនៅលើទីផ្សារ និងជួយទូទាត់ថ្លៃថែទាំ។

Governor Healey participates in a round table discussion at the Roots Learning Center in Westfield, MA. Feb. 15, 2024. Photo via Governor Maura Healey’s X
Governor Healey participates in a round table discussion at the Roots Learning Center in Westfield, MA. Feb. 15, 2024. Photo via Governor Maura Healey’s X

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអប់រំ និងការថែទាំកុមារបានអនុម័តជាឯកច្ឆ័ន្ទលើសំណើអត្រាប្តូរប្រាក់របស់រដ្ឋបាល ដោយធ្វើឱ្យរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ក្លាយជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋដំបូងគេក្នុងប្រទេសដែលប្រើតម្លៃនៃការថែទាំជាម៉ែតត្រិចបន្ថែម នៅពេលកំណត់អត្រាការប្រាក់។ ការផ្លាស់ប្តូរនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថា តើឪពុកម្តាយមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃថែទាំ និងទីផ្សារក្នុងស្រុកសម្រាប់ថ្លៃសិក្សាធៀបនឹងតម្លៃនៃការផ្តល់ការថែទាំគុណភាពខ្ពស់។ បន្ថែមពីលើនេះ ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាមានការកែសម្រួលថ្លៃដើមនៃការរស់នៅចំនួន ៥.៥ ភាគរយសម្រាប់អត្រាសម្រាប់អ្នកផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុ សម្រាប់ការថែទាំកុមារទាំងអស់ ដើម្បីដោះស្រាយការកើនឡើងនៃប្រតិបត្តិការចំណាយ ក៏ដូចជាបង្កើនអត្រាកម្មវិធីគោល យ៉ាងហោចណាស់ ៨១ ភាគរយនៃតម្លៃថែទាំ សម្រាប់អត្រាលើសពីកម្រិត ៨០ ភាគរយ។ ស្វែងរកបរិមាណអត្រាថ្មី។

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Patrick Tutwiler មានប្រសាសន៍ថា “ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាដែលបានអនុម័តទាំងនេះ កើតឡើងដោយសារតែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងក្នុងការប្រែក្លាយប្រព័ន្ធជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋយើង ទៅជាអ្វីដែលកុមារ គ្រួសារ និងអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំកុមារទាំងអស់របស់យើងសមនឹងទទួលបាន” ។ “អត្រាថ្មីទាំងនេះនឹងជួយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងការជ្រើសរើស និងរក្សាកម្លាំងពលកម្មដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់គ្រួសារនៅទូទាំងរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត” ។

ស្នងការទទួលបន្ទុកការអប់រំដំបូង និងថែទាំកុមារ Amy Kershaw បាននិយាយថា “យើងប្តេជ្ញាធ្វើឱ្យកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមាររបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារ រដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ផ្តោតលើការទទួលបាន សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសមធម៌។ រដ្ឋបាល ដោយភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ស្ថាប័ននីតិប្បញ្ញត្តិ និងកម្មវិធីនានា បានបោះជំហានយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅមុខក្នុងឆ្នាំនេះ តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរបទប្បញ្ញត្តិ និងគោលនយោបាយ ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរការផ្លាស់ប្តូរចំពោះអត្រាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមាររបស់យើង”។ “កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នេះ ផ្តោតលើសមធម៌ ធ្វើឱ្យអ្នកផ្តល់សេវារបស់យើងអាចជ្រើសរើស និងរក្សាបុគ្គលិកបានកាន់តែប្រសើរឡើង និងវិនិយោគលើកម្មវិធីដែលមានគុណភាពខ្ពស់ ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងកាត់បន្ថយការចំណាយសម្រាប់គ្រួសារផងដែរ”។
“ក្នុងនាមជាសហគមន៍រួម យើងបន្តចាត់វិធានការក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការរបស់កុមារ គ្រួសារ និងអ្នកផ្តល់សេវា។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលបានផ្តោតលើការជួយដល់គ្រួសារដោយសមធម៌ ដើម្បីមានលទ្ធភាព និងទទួលបានការអប់រំ និងការថែទាំដំបូងដែលមានគុណភាពខ្ពស់នៅទូទាំងសហគមន៍ ។ វិធីសាស្រ្តថ្មីក្នុងការកំណត់អត្រាប្រាក់នឹងគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមរបស់យើងក្នុងការបំពេញតម្រូវការរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និងគ្រួសារ” នេះបើតាមប្រសាសន៍ PaulBelsito ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអប់រំ និងការថែទាំកុមាតូច ។

ការផ្លាស់ប្តូរអត្រាទាំងនេះផ្អែកលើការងាររបស់រដ្ឋបាល ដើម្បីកែលម្អកម្មវិធីជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមាររបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងខែតុលា EEC បានចាប់ផ្តើមកំណែទម្រង់សំខាន់ៗលើកម្មវិធីទាំងនេះ ដើម្បីសម្រួលដំណើរការដាក់ពាក្យ កាត់បន្ថយការបំពេញឯកសារ និងគាំទ្រកាន់តែប្រសើរឡើងដល់គ្រួសារអនាថា គ្រួសារពិការ និងគ្រួសារដែលប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ។ ការផ្លាស់ប្តូរទាំងនេះធ្វើឱ្យវាកាន់តែងាយស្រួលសម្រាប់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារ និងអត្រាកើនឡើងក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញអ្នក ផ្តល់សេវាកាន់តែច្រើនឱ្យចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ ពង្រីកជម្រើស និងការចូលប្រើប្រាស់សម្រាប់ គ្រួសារ។
ថវិកាឆ្នាំសារពើពន្ធ២០២៥ របស់អភិបាល Healey មាន ៩១៤ លានដុល្លារសម្រាប់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារ កើនឡើង ១៥៤ លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីគាំទ្រដល់គ្រួសារដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប និងមធ្យម។ វាក៏បានស្នើឲ្យមានការបង្កើនសិទ្ធិទទួលបានជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការថែទាំកុមារពី ៥០ ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលជាមធ្យមរបស់រដ្ឋដល់ ៨៥ ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមរបស់រដ្ឋ និងបញ្ចូល ៧៥ លានដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិចែករំលែកដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីឈានដល់ ៤០០០ គ្រួសារ បន្ថែមជាមួយនឹងជំនួយក្នុងការចំណាយលើការថែទាំ។
“យើងមានសំណាងណាស់ដែលមានការដឹកនាំរបស់ការិយាល័យអភិបាល នៅក្នុងតំបន់នៃការអប់រំដំបូង ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតអប់រំ។ នៅពេលដែលកុមារមានសិទ្ធិចូលសាលាមត្តេយ្យការអនុវត្តការសិក្សារបស់ពួកគេគឺនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន” នេះបើតាមប្រសាសន៍លោក Michael McCabe អភិបាលក្រុង Westfield ។
Stefan Czaporowski អគ្គនាយក Westfield បាននិយាយថា “ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អភិបាល ក្នុងការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំដំបូង គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយក្នុងទិសដៅត្រឹមត្រូវ។ សិស្សចូលរៀននៅមត្តេយ្យសិក្សាបានប្រសើរឡើង និងបង្កើនការចូលរួមរបស់សិស្ស ភាពជោគជ័យក្នុងការសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ពួកគេនឹងការបញ្ចប់ការសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងអត្រាចូលរៀនក្រោយមធ្យមសិក្សា។ នេះគឺជាការផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់កូនៗរបស់យើង” ។
“ក្នុងនាមជាអ្នកផ្តល់ការអប់រំ និងការថែទាំដំបូង ផ្តោតលើការជួយដល់សហគមន៍គ្រួសារធ្វើការ Square One មានសេចក្តីអំណរ ជាផ្នែកមួយនៃការសន្ទនា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ យើងនឹងចែករំលែកឥទ្ធិពលផ្លាស់ប្តូរអត្រាកើនឡើងលើវិស័យរបស់យើង។ មុននឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបច្ចុប្បន្ន ការចំណាត់អត្រាប្រាក់សំណង ជាគំរូនៃការថែទាំពិតប្រាកដ Square One ត្រូវបានគេតម្រូវឱ្យវិនិយោគយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចខិតខំរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីដោះស្រាយគម្លាតរវាងអត្រាប្រាក់របស់រដ្ឋាភិបាល និងការចំណាយប្រតិបត្តិការជាក់ស្តែង” ។ “ជាមួយនឹងការវិនិយោគនេះ Square One នឹងបន្តសហការជាមួយសហគមន៍ម្ចាស់ជំនួយដ៏សប្បុរសរបស់យើង ហើយ ការវិនិយោគផ្តោតលើការបញ្ចូលការគាំទ្រសម្រាប់គុណភាពខ្ពស់ ការរៀនសូត្រដំបូងដែលមានមូលដ្ឋានភស្តុតាង ការរុករក និងការរកឃើញជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធពេញមួយថ្ងៃពេញ ដែលគាំទ្រ និងអនុញ្ញាតឱ្យគ្រួសារទាំងអស់ធ្វើការ និងចូលរៀនបាន” នេះជាការលើកឡើងរបស់ Dawn DiStefano ប្រធាន និងអគ្គនាយក Square One ៕