ស្វែងយល់អំពីជំនួយថាមពលនៅតាមផ្ទះ – LIHEAP

កម្មវិធីជំនួយថាមពលតាមផ្ទះនៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ហៅកាត់ថា (LIHEAP) គឺជាធនធានឥតគិតថ្លៃ ដើម្បីជួយដល់គ្រួសារដែលមានសិទ្ធិបង់ប្រាក់ ជាផ្នែកមួយនៃវិក្កយបត្រសម្រាប់ម៉ាស៊ីនកំដៅរដូវរងា។​ ដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយឥតគិតថ្លៃ។ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ឬដោយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្តាញអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងស្រុក។ មិនថាលោកអ្នកមានប្រភពម៉ាស៊ីន     កំដៅប្រភេទណាក៏ដោយ LIHEAP អាចជួយលោកអ្នកក្នុងការទូទាត់វិក្កយបត្រកំដៅរដូវរងារបស់អ្នក។ អ្នករស់នៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យស្វែងរកសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃនេះ ហើយដាក់ពាក្យសុំជំនួយ។

កម្មវិធីនេះមិនគិតថ្លៃ ១០០% សម្រាប់អ្នកដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។ ប្រយ័ត្ន​​ការ​ឆបោក​ដោយ​មនុស្ស​គិត​ថ្លៃ​ពី “ការដាក់ពាក្យស្នើសុំ” សម្រាប់​ជួយ​ដាក់​ពាក្យ។

ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិទទួលបានកម្មវិធី

សិទ្ធិទទួលបានជំនួយថាមពលតាមផ្ទះគឺផ្អែកលើកត្តាជាច្រើន រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះទំហំគ្រួសារ និងប្រាក់ចំណូលសរុបប្រចាំឆ្នាំរួមរបស់សមាជិកគ្រួសារនោះទេ។ អាចអនុវត្ត     បានចំពោះម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកជួល រួមទាំងផ្ទះដែលថ្លៃកំដៅត្រូវបានរួមបញ្ចូលក្នុងការជួល។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​អំពី​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​ដែល​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន សូម​ទាក់ទង​ភ្នាក់ងារ​ក្នុង​តំបន់​របស់លោក​អ្នក។

ដើម្បីស្វែងរកភ្នាក់ងាររបស់លោកអ្នក៖

 • ពិនិត្យមើលតាមអនឡាញ Online Portal ឬប្រើឧបករណ៍ស្វែងរកនេះ lookup tool
 • ហៅទូរស័ព្ទរកជំនួយកំដៅពេលត្រជាក់ ៖ (800) 632-8175។
 • អានខិត្តប័ណ្ណសង្គ្រោះពេលត្រជាក់ (អត្តសញ្ញាណភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់ ឈ្មោះក្រុង និង
  លេខទីភ្នាក់ងាររបស់អ្នក)។

សិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូល៖

ប្រាក់ចំណូលគ្រួសារមិនអាចលើសពី ៦០% នៃប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលរដ្ឋម៉ាសាឈូសេតបានធ្វើការប៉ាន់ស្មាន (ឧទាហរណ៍ក្នុងឆ្នាំ ២០២៣​​ ស្មើនឹង ៥៥៤៦១ ដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ២ នាក់ និង ៨១៥៦១ ដុល្លារសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិក ៤ នាក់) ។

ខណៈប្រាក់ចំណូលមិនមែនជាកត្តាតែមួយគត់នៃសិទ្ធិទទួលបាននោះ សូមស្វែងរកគោលការណ៍ណែនាំអំពីប្រាក់ចំណូលអតិបរមាសម្រាប់ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៣ នៅក្នុងតារាងខាងក្រោម និងនៅក្នុងតារាងប្រាក់ចំណូល LIHEAP ឆ្នាំ ២០២៣ នេះ និងតារាងកម្រិតអត្ថប្រយោជន៍ (“៦០% នៃក្រឡោនមេដ្យានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដែលរដ្ឋបានធ្វើការប៉ាន់ស្មាន”)។

ទំហំផ្ទះ កម្រិតប្រាក់ចំណូលអតិបរមា
1 $42,411
2 $55,461
3 $68,511
4 $81,561
5 $94,610
6 $107,660
7 $110,107
8 $112,554
9 $115,001
10 $117,448

 *មិនមែនប្រាក់ចំណូលទាំងអស់រាប់បញ្ចូលក្នុងសិទ្ធិទទួលបានទេ ដូច្នេះសូមបញ្ជាក់សិទ្ធិពិតប្រាកដរបស់អ្នកជាមួយភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

របៀបដាក់ពាក្យ

កម្មវិធីអនឡាញបើកនៅថ្ងៃទី ១ ខែតុលា សម្រាប់រដូវក្តៅនាពេលខាងមុខ (ថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៣)។ អ្នកអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមអ៊ីនធឺណិតដោយផ្ទាល់នៅទីភ្នាក់ងារ LIHEAP ក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬតាមប្រៃសណីយ៍។ ប្រើ LIHEAP portalដើម្បីស្វែងរកភ្នាក់ងាររបស់អ្នក ឬចាប់ផ្តើមកម្មវិធី។ ផ្ទះសម្បែងនិមួយត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំជារៀងរាល់ឆ្នាំ។

 • អ្នកដាក់ពាក្យសុំលើកដំបូងត្រូវតែធ្វើការណាត់ជួប។ សូមដាក់ពាក្យតាមអ៊ីនធឺណិត ឬទាក់ទងភ្នាក់ងារក្នុងតំបន់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងឡូវែល និងទីក្រុងជុំវិញ សូមទាក់ទងក្រុមការងារសហគមន៍តាមរយៈលេខ ៩៧៨ ៤៥៩-៦១៦១។
 • ពាក្យស្នើសុំត្រូវផ្ញើទៅដល់ផ្ទះបន្ទាប់ពីឆ្នាំដំបូង និងអាចត្រូវបានដាក់ស្នើសុំជាថ្មីតាម
  អ៊ីនធឺណិត ដោយផ្ទាល់ ឬតាមប្រៃសណីយ៍។

ឯកសារចាំបាច់

ជាផ្នែកនៃដំណើរការដាក់ពាក្យសុំ សូមត្រៀមខ្លួនដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានចាំបាច់ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖

 • អត្តសញ្ញាណ រូបថតមេគ្រួសារ ឬអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំ (ឧ. ប័ណ្ណបើកបរ)។
 • បញ្ជីសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់។
 • ព័ត៌មានអំពីវិក្កយបត្រម៉ាស៊ីនកំដៅរបស់អ្នក (ឧ. ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនម៉ាស៊ីនកំដៅ និងលេខ
  គណនី)។
 • ព័ត៌មានអំពីស្ថានភាពលំនៅដ្ឋានរបស់អ្នក (ឧ. ការជួលសកម្ម ឬរបាយការណ៍ដាក់បញ្ចាំ)។
 • ភស្តុតាងនៃប្រាក់ចំណូលសម្រាប់រយៈពេល ៣០ ថ្ងៃមុនថ្ងៃដាក់ពាក្យស្នើសុំ (ឧ. ប្រាក់ឈ្នួលប្រាក់សោធននិវត្តន៍)។

ថ្លៃដើម និងប្រព័ន្ធទូទាត់ដែលមានសិទ្ធិ

កម្មវិធីនេះជួយលើការចំណាយសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃថ្លៃដើមនៃប្រភពកំដៅចម្បងរបស់អ្នក រួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ៖ ប្រេង អគ្គិសនី ឧស្ម័នធម្មជាតិ ប្រូផេន ប្រេងកាត អុស ធ្យូងថ្ម ជាដើម។

លើសពីនេះទៀត ប្រសិនបើមានសិទ្ធិ ការបញ្ចុះតម្លៃត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយស្វ័យប្រវត្តិលើវិក្កយបត្រអគ្គិសនី និងឧស្ម័នសម្រាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់អគ្គិសនី និងឧស្ម័នដែលគ្រប់គ្រងដោយវិនិយោគិន។

 • តើទូទាត់ដោយរបៀបណា? ការទូទាត់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងឬការចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកលក់កំដៅ។
 • តើខែណាខ្លះអាចរ៉ាប់រងបាន? កម្មវិធីនេះជួយការចំណាយសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃថ្លៃថាមពលគ្រួសាររបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ខែវិច្ឆិកាដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា។

ព័ត៌មានអំពីបរិមាណមូលនិធិ

ជារៀងរាល់ឆ្នាំ ចំនួនប្រាក់ដែលយើងអាចផ្តល់ដើម្បីគាំទ្រដល់ការផ្លាស់ប្តូរផ្ទះសម្បែងដែលមានសិទ្ធិ អាស្រ័យលើចំនួនមូលនិធិដែលត្រូវបានបែងចែកទៅរដ្ឋម៉ាសាឈូសេត ដោយក្រសួងសុខាភិបាល និងសេវាធនធានមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការឧបត្ថម្ភធនសម្រាប់លំនៅដ្ឋានក៏កំណត់កម្រិតអត្ថប្រយោជន៍ជាក់លាក់ផងដែរ។

តារាងកម្រិតអត្ថប្រយោជន៍៖

ឆ្នាំសារពើពន្ធ ២០២៣ តារាងសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ចំណូល LIHEAP និងកម្រិតអត្ថប្រយោជន៍ (ថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២)